Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Bảo mật dữ liệu
Quá trình xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, đơn vị hiện tại đang chịu trách nhiệm cho Ban Thư ký của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam.

Tổng quan

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam xây dựng diễn đàn đối thoại chính sách và chuyên đề cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển cũng như đại diện các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đơn vị nghiên cứu về phát triển năng lượng.
Từ tháng 8 năm 2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã tiếp quản Ban Thư ký VEPG, hiện giờ đã trở thành một thành phần của “Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU”, một Dự án hợp tác kỹ thuật chung được đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ).

Phân tích Website
Website của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam dựa trên các dịch vụ của Mamoto, hiện là Nền tảng Phân tích trang Web nguồn mở hàng đầu trong việc phân tích việc sử dụng dữ liệu. Dữ liệu không được sử dụng vào mục đích khác, và dữ liệu sẽ không được chuyển các các bên thứ ba. Những thông tin dưới đây sẽ được lưu trữ lại cho mỗi trang bạn xem và mỗi tệp bản tải xuống:

 • Các chi tiết kỹ thuật của trình duyệt đã được sử dụng
 •  Địa chỉ IP ẩn danh
 • Ngày và giờ
 • Trang đã mở/tên của tệp đã được tải xuống
 • Số lượng dữ liệu được chuyển đổi

Phiên cookies tạm thời được sử dụng mỗi lần bạn xem một trang riêng lẻ, để điều hướng được dễ dàng hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ trình duyệt của bạn. Phiên Cookies không bao gồm bất cứ dữ liệu cá nhân nào và sẽ hết hạn vào cuối mỗi phiên.
Chúng tôi không sử dụng các phương thức như Java applets hoặc ActiveX controls vì chúng có thể theo dõi hoạt động trình duyệt của bạn.

Biểu mẫu liên hệ
Khi bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ (http://vepg.vn/lien-he/), chúng tôi tiếp nhận và xử lý thông tin tên và địa chỉ email của bạn. Dữ liệu được xử lý dựa trên Điều 6, Khoản 1 b) tại Quy định chung về Bảo mật thông tin của Liên minh Châu Âu EU (EU GDPR) với mục đích nhận được truy vấn thông tin được điền trong biểu mẫu liên hệ.

Các trang web khác
Website này sử dụng cookies, nghĩa là các tệp nhỏ chứa các văn bản ngắn phục vụ quá trình phân tích kỹ thuật. Không sử dụng cookies – nói một cách khác, ví dụ, khi cookies bị vô hiệu hóa trên trình duyệt – toàn bộ website sẽ không sử dụng được.

Các đối tượng nhận được dữ liệu cá nhân

 • Dữ liệu không được chuyển cho các bên thứ ba
 •  Như một nguyên tắc chung, dữ liệu sẽ không bị chuyển sang nước thứ ba.

Thời gian lưu trữ dữ liệu
Các dữ liệu cá nhân được xóa định kỳ khi

 • Khi các cá nhân có liên quan không đưa ra bất kỳ ủy quyền riêng biệt nào
 • Khi các nghĩa vụ và thời gian lưu trữ dữ liệu theo luật định kết thúc

Điều khoản về quyền của người sử dụng
Bạn có quyền:

 •  Phản đối việc xử lý dữ liệu
 • Yêu cầu về các dữ liệu cá nhân của bạn và quá trình xử lý chúng
 • Sửa đổi dữ liệu của bạn nếu cần thiết, hoặc yêu cầu hạn chế trong quá trình xử lý hoặc xóa bỏ dữ liệu

Dữ liệu sau đó sẽ bị xóa.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc góp ý gì về website này, xin liên hệ với Cán bộ phụ trách Bảo mật dữ liệu của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam theo địa chỉ email lan.dang@giz.de