Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Nhiệm vụ của chúng tôi

I CÁC NHÓM CÔNG TÁC KỸ THUẬT I

Các nhóm Công tác Kỹ thuật (TWGs) góp phần vào các mục tiêu chung và cụ thể của VEPG. Đặc biệt, TWGs chuẩn bị các đề xuất đầu vào cho các Hội nghị Cấp cao (HLMs) vốn tập trung vào đối thoại chính sách. Nhóm Công tác Kỹ thuật hoạt động về các nội dung theo chủ đề của VEPG và đóng góp vào quá trình đối thoại trong nội bộ các nhóm và trong các mối quan hệ đối tác khác. TWGs nghiên cứu và thảo luận các vấn đề cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy các trao đổi về chính sách và kỹ thuật.

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

Các chuyên đề trọng tâm của VEPG bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các chủ đề sau: