Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG I

GIỚI THIỆU

Giai đoạn 1976 và 2015, tỷ lệ điện khí hóa gia đình ở Việt Nam đã tăng từ 2,5% lên 97,3%. Hệ thống điện quốc gia chuyển từ chưa phát triển và cô lập sang hệ thống cung cấp điện hiện đại cho các thành phố và các ngành công nghiệp, tập trung vào việc đảm bảo tính bền vững của kinh doanh cung cấp điện ở khu vực nông thôn. Ngày nay, mối quan tâm chính trị đang tập trung vào việc mở rộng tiếp cận lưới điện ở những vùng sâu, vùng xa, các khu vực chưa có điện, và đảm bảo khả năng người nghèo có thể chi trả tiền điện.

Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tài chính quốc tế rộng rãi và chuyên môn thông qua một số chương trình và sáng kiến ​​về điện khí hóa nông thôn. Tuy nhiên, những chặng cuối của con đường thường khó khăn và đắt đỏ nhất, cần phải huy động nguồn lực bổ sung và hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu của đất nước trong việc mở rộng điện lưới để 100% các hộ gia đình tiếp cận điện vào năm 2020.

TWG về Tiếp cận Năng lượng (AE) hoạt động trong các khuôn khổ như Bản ghi nhớ của VEPG và Điều khoản tham chiều TWG nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ trong một chủ đề nhất định với trọng tâm là điện khí hóa nông thôn ở vùng sâu, vùng xa.

CON NGƯỜI

Chủ tịch và Đồng chủ tịch

Chủ tịch: Ông Nguyễn Duy Hòa

Trưởng phòng, Phòng Lưới điện và Điện lưới nông thôn, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Bộ Công Thương

Đồng Chủ tịch: Ông Koen Duchateau

Trưởng Ban Hợp tác
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Huy động các nguồn lực để tăng cường khả năng tiếp cận điện tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa
  • Khuyến khích đầu tư tư nhân vào tiếp cận điện vùng nông thôn
  • Thúc đẩy các hệ thống cung cấp điện độc lập cho các khu vực ngoài lưới điện
  • Tăng cường các tiếp cận nguồn năng lượng khí biogas sạch và các công nghệ nồi hơi đốt
  • Tạo điều kiện tiếp cận với Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và các quỹ khí hậu công khác