Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội thảo khu vực về Đẩy mạnh đầu tư Năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á

Để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và tăng mức đầu tư trong khu vực ASEAN, IRENA và ACE sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tại Đà Nẵng, Việt Nam.                                                                                                                                              

Để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và tăng mức đầu tư trong khu vực ASEAN, Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) và Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tại Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 20-21 tháng 05 năm 2019 nhăm xem xét môi trường đầu tư hiện tại, xác định các rào cản và tìm hiểu cách các giải pháp tài chính và giảm thiểu rủi ro sáng tạo có thể thu hút đầu tư tư nhân vào khu vực ASEAN.

Bằng cách tập hợp các nhà hoạch định chính sách và các lãnh đạo chủ chốt từ chính phủ, các ngành công nghiệp, tổ chức tài chính và các bên liên quan khác trong khu vực và mở rộng, ngày đầu tiên của sự kiện sẽ tập trung vào xem xét môi trường đầu tư cho năng lượng tái tạo, triển vọng và cách giảm thiểu rủi ro tài chính với các ví dụ gần đây và kinh nghiệm ở cấp quốc gia. Ngày thứ hai của hội thảo sẽ tập trung vào các công cụ hỗ trợ dự án của IRENA. Vai trò của khu vực tài chính công thị trường vốn và trái phiếu xanh và sukuk xanh với những bài học kinh nghiệm từ khu vực và rộng hơn cũng sẽ được tìm hiểu và xem xét tại hội thảo. 

Thời gian: Ngày 20-21 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Green Plaza Da Nang Hotel, 238 đường Bạch Đằng, Hải Châu,  Đà Nẵng

Chương trình: Download

 Xin vui lòng đăng kí đại biểu thông qua email tới đại diện của IRENA: Bà Badariah Yosiyana, Email: BYosiyana@irena.org