Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Online Registration
VEPG Webinar on Energy Efficiency

The link will be sent to you before the meetings.

Agenda: Download