Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CỦA

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

I VỀ CHÚNG TÔI I

Năm 2017, Chính phủ Việt Nam cùng các Đối tác phát triển quốc tế chính thức thành lập Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) với mục tiêu tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức cho ngành Năng lượng của đất nước. 

Mục tiêu chung của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là sử dụng hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững cho Chính phủ Việt Nam, và thúc đẩy các bên liên quan trong quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững, phù hợp với luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

Là diễn đàn đối thoại chính sách và chuyên đề cấp cao giữa phía Việt Nam, các Đối tác Phát triển, các doanh nghiệp nhà nước và các đối tác tư nhân trong phát triển năng lượng, trong bối cảnh của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Là nền tảng nhằm kết nối nguồn viện trợ ODA với các chiến lược và kế hoạch hành động của Việt Nam về chuyển dịch năng lượng bền vững và biến đổi khí hậu cũng như các cam kết quốc tế, và đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

Là nền tảng nhằm thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, củng cố tính thống nhất và hiệu quả của các hỗ trợ quốc tế, đồng thời tránh trùng lặp và phân tán trong các hoạt động viện trợ.

Tăng cường học hỏi thông qua việc trao đổi và chia sẻ thông tin về lĩnh vực năng lượng giữa các đối tác trong nước và quốc tế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VEPG

BAN CHỈ ĐẠO VEPG

Ban Chỉ đạo VEPG được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Công Thương (BCT) với các đồng chủ trì là hai đại diện từ các Đối tác Phát triển (Đồng Chủ trì VEPG). Các thành viên của Ban Chỉ đạo còn có các đại diện cấp cao của Bộ Công Thương và được hỗ trợ bởi Ban Thư ký VEPG. Ban Chỉ đạo VEPG hướng dẫn việc quản lý, lên kế hoạch làm việc và điều hành các hoạt động của VEPG bao gồm các Nhóm Công tác Kỹ thuật (CTKT) và Ban Thư ký.

BAN THƯ KÝ VEPG

Ban Thư ký VEPG được thành lập năm 2017 nhằm hỗ trợ hoạt động của VEPG và thúc đẩy các đối thoại chính sách và chuyên đề cấp cao giữa phía Việt Nam, các Đối tác Phát triển, các Doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức/đơn vị ngoài nhà nước trong khuôn khổ của VEPG.

Từ tháng 7 năm 2022, Dự án EVSET đã tiếp quản Ban Thư ký VEPG và một hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (EVSET) trong khuôn khổ Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Các trách nhiệm chính của Ban Thư ký là hỗ trợ hoạt động của VEPG, bao gồm hỗ trợ các kế hoạch làm việc hàng năm của VEPG và Nhóm CTKT, tổ chức các cuộc họp Cấp cao, các cuộc họp Ban chỉ đạo và họp nhóm CTKT, và giám sát và báo cáo tiến độ hoạt động của các Nhóm CTKT. Cùng với đó, Ban thư ký VEPG hỗ trợ các nhóm CTKT trong việc thành lập các Tổ Chuyên trách (ad-hoc Task Force) cho chủ đề cụ thể và ưu tiên trong phạm vi của các nhóm CTKT.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI