Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Báo cáo 58/BC-BCT về Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạc điện VII hiệu chỉnh

Related documents / Văn bản liên quan