Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Nghị Quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Related documents / Văn bản liên quan