Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 1009/QĐ-Ttg Phê duyệt đề án Triển khai Tuyên bố Chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng

Related documents / Văn bản liên quan