Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 12/QĐ-BCĐTKNL Ban hành quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Related documents / Văn bản liên quan