Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 2069/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến 2030, tầm nhìn 2050

Related documents / Văn bản liên quan