Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 2081/QĐ-TT phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, và hải đảo giai đoạn 2013- 2020

Related documents / Văn bản liên quan