Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 3693/QĐ-BCT về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 của Bộ Công Thương

Related documents / Văn bản liên quan