Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 428/QĐ-TTg Phê duyệt điều chính Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 -2020 có xét đến năm 2030

Related documents / Văn bản liên quan