Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 500/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Related documents / Văn bản liên quan