Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

Related documents / Văn bản liên quan