Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư số 02/2014/TT-BCT Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp; Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành hóa chất.

Related documents / Văn bản liên quan