Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Legal Signer: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng