Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật về thị trường năng lượng

Tài liệu phiên họp lần thứ 2 của nhóm CTKT 5 ngày 30 tháng 11 năm 2022

Nội dung chương trình: Tải về

Biên bản phiên họp: Tải về

Báo cáo của Ban thư ký VEPG: Tải về 

Tổng Cục năng lượng Châu Âu: Hiện trạng thị trường năng lượng Châu Âu và triển vọng: Tải về

Vụ Dầu khí và than, BCTChiến lược Năng lượng Quốc Gia (cập nhật về các chính sách và định hướng quốc gia) và Quy hoạch Tổng thể Năng lượng Quốc gia_ Tầm nhìn với các vấn đề về an ninh năng lượng (nguồn cung) và lộ trình tiến tới thị trường năng lượng cạnh tranh Tải về

NLDC: Thị trường bán buôn điện Tải về

USAID: Cập nhật về các hoạt động và kết quả nghiên cứu sơ bộ về:
Chứng chỉ NLTT và thị trường Các bon
 Tải về