Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện

Các bài trình bày tại phiên họp ngày 08 tháng 02 năm 2023 

Nội dung chương trình: Tải về

Biên bản phiên họp: Tải về

Báo cáo Ban thư ký VEPG: Tải về

Cục ĐTĐL, BCT:Phát triển lưới điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam: Tải về

ĐHBK:Lộ trình lưới điện thông minh: Hiện tại và tương lai: Tải về

UK National Grid Group: Lộ trình phát triển lưới điện của Vương quốc Anh và những thách thức: Tải về

EY Australia: Kinh nghiệm từ thị trường năng lượng Úc khi có sự tham gia ngày càng lớn của NLTT: Tải về

Bộ Chiến lược Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp: Tổng quan hệ thống truyền tải ngoài khơi : Tải về

Đại học Cao đẳng Luân Đôn: Mô hình hóa các dự án kết nối để hỗ trợ phát các nguồn NLTT bằng OSeMOSYS Global: Tải về

UN ESCAP : Khai thông nguồn vốn cho hiện đại hóa lưới điện: Tải về