Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật về năng lượng tái tạo

Tài liệu và Bài trình bày tại phiên họp ngày 09/03/2023

Nội dung chương trình: Tải về

Báo cáo tóm tắt: Tải về 

Ban thư ký VEPG: Tải về

Cục ĐTĐL, BCT: Giải pháp cho cho các dự án NLTT chuyển tiếp – Khung giá cho NTLL và cách áp dụng: Tải về

GIZ: Luật Năng lượng Tái tạo của Việt Nam- kinh nghiệm quốc tế về  hình thức, nội dung, và thời gian áp dụng Tải về

Orsted Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi vào hệ thống điện Tải về

Solar Europe: Các cơ hội đầu tư vào năng lượng mặt trời tại Việt Nam Tải về

GIZ: Cập nhật tiến độ của tổ chuyên trách về Phát triển điện gió ngoài khơi Tải về

UNOPS: Hỗ trợ rà soát khung pháp lý cho cơ chế đấu thầu cho phát triển các nguồn năng lượng mới ở Việt Nam: Tải về