Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật về quy hoạch chiến lược ngành điện

Các bài trình bày tại phiên họp lần thứ nhất, ngày 04 tháng 11 2022

Biên bản phiên họp: Tải về

Ban thư ký VEPG: Tải về

Cục ĐL/BCT: Định hướng chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam: Tải về

DEPP: Các kịch bản chuyển dịch trong ngành điện và các khuyến nghị cho Việt Nam – Các mục tiêu chiến lược cho cách tiếp cận xây dựng kịch bản tổng thể: Tải về

Viện năng lượng: Vài trò của lưu trữ năng lượng/Hydrogen trong hệ thống năng lượng đến năm 2050: Tải về

DEPP: Cân bằng hệ thống điện đến năm 2050: các giải pháp hiệu quả nhất về chi phí nhất là gì ? Tải về

Mitsubishi: Đồng đốt hydro với LNG trong tua bin khí: Tính khả thi về kỹ thuật và tính kinh tế. : Tải về

ETP/UNOPS: Các phương án về lộ trình đạt trung hòa các bon cho các doanh nghiệp nhà nước : Tải về

Ngân hàng Thế giới: Báo cáo về khí hậu và phát triển Quốc gia Việt Nam: Các phát hiện, về quy hoạch hệ thống điện, các hàm ý  và khuyến nghị cho việc thực hiện : Tải về