Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công Tác Kỹ Thuật

I Báo Cáo I

Các Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu tổng thể và cụ thể của VEPG. Cụ thể, các TWG cung cấp báo cáo, tư liệu cho các Hội nghị Cấp cao của VEPG(HLM) tập trung vào đối thoại chính sách. Hoạt động của TWG giải quyết các vấn đề cụ thể trong các chủ đề trọng tâm của VEPG và bổ sung cho các cuộc đối thoại về các vấn đề liên quan trong khuông khổ hợp tác VEPG. Các TWG nghiên cứu và thảo luận các vấn đề cụ thể để làm rõ các diễn ngôn kỹ thuật và chính sách.

các nhóm công tác kỹ thuật

Báo cáo của các phiên họp nhóm Công tác Kỹ thuật

Phiên họp thứ nhất (17/04/2018): Download

Phiên họp thứ hai (31/08/2018): Download

Phiên họp thứ ba (15/03/2019): Download

Phiên họp thứ tư (23/09/2019): Download

Phiên họp thứ năm (18/06/2020): Download

Phiên họp thứ sáu (07/04/2021): Download

Phiên họp thứ nhất (04/05/2018): Download

Phiên họp thứ hai (14/09/2018): Download

Phiên họp thứ ba (16/04/2019): Download

Phiên họp thứ tư (02/10/2019): Download

Phiên họp thứ năm (24/06/2020): Download

Phiên họp thứ sáu (13/04/2021): Download

Phiên họp thứ nhất (30/05/2018): Download

Phiên họp thứ hai (21/09/2018): Download

Phiên họp thứ ba (12/06/2018): Download

Phiên họp thứ tư (12/09/2019): Download

Phiên họp thứ năm (09/09/2020): Download

Phiên họp thứ sáu (23/04/2021): Download

Phiên họp thứ nhất (04/04/2018): Download

Phiên họp thứ hai (26/09/2018)Download

Phiên họp thứ ba (06/06/2019): Download

Phiên họp thứ tư (03/10/2019): Download

Phiên họp thứ năm (30/06/2020): Download

Phiên họp thứ sáu (30/03/2021): Download

Phiên họp thứ nhất (13/06/2018): Download

Phiên họp thứ hai (25/09/2018): Download

Phiên họp thứ ba (18/04/2019): Download

Phiên họp thứ tư (26/11/2019): Download

Phiên họp thứ năm (30/09/2020): Download

Phiên họp thứ sáu (06/05/2021): Download