Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác Kỹ thuật

I Báo cáo I

Các Nhóm Công tác Kỹ thuật (CTKT) đóng góp vào các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của VEPG. Cụ thể, kết quả hoạt động các nhóm CTKT cung cấp nội dung và tư liệu cho các Hội nghị Cấp cao (HLM) để phục vụ mục tiêu đối thoại chính sách. Hoạt động của các nhóm CTKT giải quyết các chủ đề cụ thể trong các lĩnh vực chuyên đề của VEPG và phải bổ sung cho các cuộc đối thoại về các vấn đề liên quan trong các quan hệ đối tác khác hoặc các nhóm CTKT trong khuôn khổ VEPG. Các nhóm CTKT nghiên cứu và thảo luận các vấn đề cụ thể để đào sâu vào các diễn ngôn kỹ thuật và chính sách.

CÁC NHÓM CÔNG TÁC KỸ THUẬT

Báo cáo sau các cuộc họp Nhóm Công tác Kỹ thuật

Phiên họp đầu tiên (Ngày 04/11/2022): Tải về

Phiên họp đầu tiên (Ngày 14/04/2022): Tải về

Phiên họp lần thứ hai (Ngày 09/03/2023): Tải về

Phiên họp đầu tiên (Ngày 27/06/2022): Tải về

Phiên họp lần thứ hai (Ngày 08/02//2023): Tải về

Phiên họp đầu tiên (Ngày 12/05/2022): Tải về

Phiên họp lần thứ hai (Ngày 09/12/2022): Tải về

Phiên họp lần thứ nhất năm 2022 (Ngày 26/05): Tải về

Phiên họp lần thứ hai năm 2022 (ngày 30/11): Tải về

Phiên họp lần thứ nhất năm 2023 ( Ngày 09/06): Tải về