Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tin và tư liệu

I CÁC TÀI LIỆU CỦA VEPG I

Tài liệu Thông tin