Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 1855/QĐ-TTg Phê duyệt Chiên lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

Related documents / Văn bản liên quan