Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 612/QĐ-BCT Phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án “Chương trình phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam” sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức

Related documents / Văn bản liên quan