Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 57/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Related documents / Văn bản liên quan