Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Nhóm công tác kỹ thuật về năng lượng tái tạo

Các bài trình bày tại phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 2023

Nội dung chương trình: Tải về

Biên bản phiên họp: Tải về

Ban thư ký VEPG: Tải về

GIZ: Tiến độ thực hiện tổ chuyên trách về Điện gió Ngoài khơi: tải về

Cục ĐL/BCT: Challenges in implementing PDP8 for RE: Tải về

Viện Năng lượng: Geothermal potential for Vietnam – Technologies perspective for more RE integration: Tải về

Vũ Phong Solar: RTS for Industrial parks – Experience and challenges from a private sector view: Tải về