Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật 5 về thị trường năng lượng

Các bài trình bày trong phiên họp ngày 31 tháng 05 năm 2024

Nội dung chương trình: Tải về

Vụ Dầu Khí và Than, BCT: Chiến lược năng lượng Hydrogen và kế hoạch phát triển LNG phù hợp với Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tải về

World Bank: Cơ chế tài chính của WB hỗ trợ phát triến các nguồn năng lượng các bon thấp, kiến nghị cho Việt Nam : Tải về

GIZ: Phương án phát triển hydrogen ở Việt Nam : Tải về 

ĐSQ Phần Lan: Vai trò của LNG và Hydrogen khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam : Tải về

Green Solutions: Tiềm năng phát triển hydrogen xanh ở Việt Nam, thách thức và khuyến nghị . Tải về