Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật 5 về thị trường năng lượng

Tài liệu và các bài trình bày tại phiên họp CTKT 5 ngày 09 tháng 06 năm 2023

Nội dung chương trình: Tải về 

Biên bản phiên họp:

Ban thư ký VEPG: Tải về

VEA: Quy hoạch Điện VIII – Nội dung ưu tiên và Kế hoạch thực hiện, thách thức: Tải về 

PVgas: Gợi ý về xây dựng cơ cấu thị trường khí trong thị trường năng lượng cạnh tranh : Tải về  

OECD: Góc độ chính sách, tài chính và mô hình kinh doanh của chuỗi giá trị hydro phát thải thấp : Tải về   

NLDC: Điểm mới về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2022 – 2023: thách thức và các giải pháp: Tải về  

ERAV: Tình hình triển khai lộ trình thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam: Thách thức và Cơ hội. Cập nhật về thực trạng cơ chế DPPA:  Tải về   

Tổ chuyên trách về Thị trường Khí Cạnh tranh: Tải về