Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 1974/QĐ-BCT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam

Related documents / Văn bản liên quan