Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 31/2022: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 54/2014/TT-BCT Quy định phương pháp trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và thông tư 57/2020/TT-BCT Quy định phương pháp định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Related documents / Văn bản liên quan