Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i hiệu quả năng lượng I

Lãnh đạo

Chủ trì và Đồng chủ trì

Chủ trì: Ông Trịnh Quốc Vũ

Phó Vụ trưởng
Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững
Bộ Công Thương

Đồng Chủ trì: Ông Patrick Haverman

Phó trưởng đại diện thường trú
UNDP tại Việt nam

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Thiết lập Hệ thống Thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS)
  • Khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan về dữ liệu và thống kê năng lượng
  • Thiết lập các thể chế mạnh mẽ và hiệu quả để triển khai và vận hành VEIS
  • Phát triển kĩ năng, kiến thức và phương pháp luận để cải thiện quá trình lập kế hoạch năng lượng chiến lược