Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ NĂNG LƯỢNG I

GIỚI THIỆU

Dữ liệu và thống kê năng lượng (EDS) đã được xác định là một chủ đề quan trọng trong các cuộc tham vấn cuối cùng của các bên liên quan dẫn đến việc thành lập VEPG. Các cơ quan chính phủ và các đối tác phát triển thống nhất rằng cần có khuôn khổ quốc gia để duy trì một cơ sở dữ liệu toàn diện về năng lượng hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các chương trình và dự án năng lượng hiệu quả; điều này cũng giúp cải thiện sự phối hợp giữa các nhà tài trợ.

Hiện tại, Việt Nam không có kế hoạch chính thức hoặc quy định để quản lý vấn đề này mặc dù đã có một số hành động đã được thực hiện bởi Bộ Công thương với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế để tạo cơ sở dữ liệu năng lượng đầu tiên. Theo khuôn khổ VEPG, một nhóm chuyên đề sẽ hoạt động xung quanh các vấn đề liên quan đến việc phát triển cơ sở dữ liệu năng lượng tập trung vào các khía cạnh của sản xuất và sử dụng năng lượng. Việc thành lập cơ sở dữ liệu này cần bao gồm thiết lập khung pháp lý, xác định các nội dung cơ sở dữ liệu và các thông số, thủ tục cập nhật, xuất bản và quản lý cơ sở dữ liệu.

CON NGƯỜI

Chủ tịch và Đồng chủ tịch

Chủ tịch: Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Bộ Công Thương

Loui profile picture

Đồng Chủ tịch: Ông Loui Algren

Cố vấn dài hạn
Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Vệt Nam- Đan Mạch
Cơ quan Năng lượng Đan Mạch

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Thiết lập Hệ thống Thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS)
  • Khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan về dữ liệu và thống kê năng lượng
  • Thiết lập các thể chế mạnh mẽ và hiệu quả để triển khai và vận hành VEIS
  • Phát triển kĩ năng, kiến thức và phương pháp luận để cải thiện quá trình lập kế hoạch năng lượng chiến lược