Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NĂNG LƯỢNG I

GIỚI THIỆU

Cải cách ngành điện ở Việt Nam đã được luật hóa bởi Luật Điện lực (ban hành lần đầu tiên năm 2004, sửa đổi năm 2012), trong đó đưa ra chính sách phát triển thị trường điện trên nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, bình đẳng và công bằng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp điện. Kể từ đó, cải cách thị trường điện đã được xem như một yếu tố thiết yếu đảm bảo cho sự phát triển bền vững ngành năng lượng.

Thống nhất theo chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường điện (Lộ trình) Quyết định số 26 năm 2006 và sửa đổi ở Quyết định số 63 năm 2013 nhằm đưa ra kế hoạch tổng thể lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. Hình thành một ngành có thị trường bán buôn và bán lẻ cạnh tranh.  Thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 03 cấp độ sau: (1) Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM); (2) Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM); (3) Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (VREM). Vì VCGM đã hoạt động từ tháng 7 năm 2012, nên trọng tâm hiện tại ở Việt Nam vào thời điểm này là hoàn thiện Quy tắc VWEM dựa trên Thiết kế Chi tiết VWEM theo Quyết định 8266 của Bộ Công Thương (ngày 10 tháng 8 năm 2015) và chuyển tiếp từ VCGM hiện tại sang VWEM.

Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển thống nhất rằng cải cách ngành điện là một chủ đề thích hợp cho đối thoại VEPG, sự tiếp tục hỗ trợ của quốc tế về các thoả thuận minh bạch, công bằng và khả năng dự đoán trong việc định giá điện, nối lưới và truyền tải sẽ góp phần duy trì tính bền vững của phía cung ngành năng lượng.

CON NGƯỜI

Chủ tịch và Đồng chủ tịch

Chủ tịch: Ông Phạm Quang Huy

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực
Bộ Công Thương

Rahul Kitchlu - Photo

Đồng Chủ tịch: Ông Rahul Kitchlu

Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng và Điều phối viên ngành năng lượng
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Triển khai thực hiện một thiết kế phù hợp cho thị trường năng lượng
  • Tăng cường khả năng giám sát thị trường và vận hành hệ thống
  • Củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và các bên liên quan vào hệ thống thị trường
  • Xây dựng cơ chế Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) như một lựa chọn cho các nhà đầu tư Năng lượng tái tạo
  • Tận dụng các nguồn lực cho nghiên cứu và ứng dụng tốt nhất