Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

EVEF mời nộp đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đợt 2

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã bắt đầu tiếp nhận Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật từ các đơn vị trong ngành năng lượng. Hạn cuối để nộp đề xuất là 12h trưa ngày 13/01/2020.                                                                                                                                                                                                             

Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU mời các đơn vị liên quan trong ngành năng lượng bao gồm các Bộ ngành và các cơ quan đơn vị ở cấp trung ương và cấp tỉnh (không trực thuộc Bộ Công Thương), các đơn vị chủ chốt trong ngành năng lượng thuộc khu vực tư nhân, các tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, và các tổ chức xã hội đang nộp đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong bốn lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tiếp cận năng lượng, và Thông tin năng lượng.

Chủ đề của đợt mời nộp đề xuất lần thứ hai vào tháng 12 năm 2019 là “Đổi mới, hợp tác và mạng lưới – Chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển thị trường cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”. 

Các Đề xuất hoạt động cần có nội dung liên quan trực tiếp tới chủ đề này để được xem xét để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án EVEF.

Các Hỗ trợ kỹ thuật được đề xuất cần thuộc các loại hoạt động sau: chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng và/hoặc hoàn thiện khung chính sách. Lưu ý: Dự án chỉ hỗ trợ kỹ thuật, và không hỗ trợ tài chính trực tiếp.

Hạn nộp đề xuất là 12h trưa, giờ Việt Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

Các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hợp lệ phải có thời gian triển khai thực hiện trong vòng tối đa 12 tháng, với chi phí dự kiến từ 50.000 đến 125.000 Euro.

Các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật được duyệt dự kiến triển khai từ tháng 07 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021.

Tìm hiểu thêm thông tin tại các đường link dưới đây: 

Trả lời